"യാചന"

Buzz It

>> Thursday, November 4, 2010

=========

ഹിമാലയ മകുടം

ഉദ്ധരിച്ച പൌരുഷമാണ്

മഴ ഭൂമിയുടെ കണ്ണുനീരും,ഭോഗ സായൂജ്യങ്ങളില്‍

ഹൃദയം കൊരുക്കും മുമ്പ്

ഭൂമി മാതാവിനോടൊരു

ഒരു യാചന ,..അന്‍റ്റാര്‍ട്ടിക്ക

തണുത്തുറഞ്ഞ ഹൃദയവും,

അഗ്നിപര്‍വ്വത ലാവകള്‍

ആര്‍ത്തവ രക്തവും,..

നീരുറവകള്‍

മദജല വുമാണെങ്കില്‍സോമാലിയയില്‍ നിന്ന്

നിന്‍റെ ഗര്‍ഭ മുഖമൊന്നു

മാറ്റി വയ്ക്കൂ

അല്ലെങ്കിലെന്‍റെ

കണ്ണും കാതും തിരികെ വാങ്ങൂ

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  © Blogger templates Romantico by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP